Εγκατάσταση και ρύθμιση του Postfix για το smtp.gmail.comΘα χρειαστείτε

Υπολογιστή

Λειτουργικό Linux/Unix

Λογαριασμό gmail

  1. Εγκατάσταση του postfix: Εκτελέστε : # sudo aptitude install postfix libsasl2 ca-certificate
  2. Ρύθμιση του Postfix με το smtp.gmail.com - Προσθέτουμε τα παρακάτω στο αρχείο /etc/postfix/main.cf

relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtp_use_tls = yes


Όνομα χρήστη και συνθηματικό για το Gmail
Δημιουργούμε ένα καινούργιο αρχείο με την παρακάτω εντολή:

# /etc/postfix/sasl_passwd

και βάζουμε σε αυτό τα παρακάτω:
[smtp.gmail.com]:587 user.name@gmail.com:password

Βάζουμε περιορισμένα δικαιώματα στο αρχείο που μόλις δημιουργήσαμε:

# sudo chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd

και με την παρακάτω εντολή εξασφαλίζουμε ότι το αρχείο θα μπορεί να το διαβάσει το postfix

# sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd


Επίσης θα πρέπει το πακέτο ca-certificate που μόλις εγκαταστήσαμε να ορίσουμε που θα επικυρώνει το πιστοποιητικό. Αυτό γίνετε με τα παρακάτω:

# cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem


Τέλος κάνουμε restart το service postfix με την εντολή:

# sudo /etc/init.d/postfix reload

 

howtoforge.gr0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας